Słownik

 1. Konto – jest to umowa o świadczeniu drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi przez Parafeo na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie funkcjonalności Parafeo.pl.
 2. Użytkownik – instytucja, stowarzyszenie, firma lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która zarejestruje się w Parafeo.pl.
 3. SaaS – Software as a service – Aplikacja Parafeo, która umożliwia tworzenie stron internetowych z gotowych modułów w motywie.
 4. Parafeo – oznacza spółkę Grupa ARAV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Tadeusza Czackiego 5, NIP: 8133728466.
 5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 6. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Rodzaj usług świadczonych przez Parafeo

 1. Parafeo świadczy usługi drogą elektroniczną, które polegają na udostępnieniu SaaS w Internecie, za pomocą której Użytkownik może stworzyć swoją stronę internetową parafii. Działanie Aplikacji umożliwia Użytkownikowi zamieszczenie treści i mediów na stronie. Aplikacja umożliwia też podpięcie zewnętrznych narzędzi dostępnych w modułach Parafeo.

Postanowienia ogólne

 1. Parafeo zastrzega sobie prawo do edycji i zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Parafeo może odmówić świadczenie usługi każdemu, bez podawania przyczyny.
 3. Użytkownik korzysta z Parafeo wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Parafeo nie gwarantuje, że usługa działa lub będzie działać bezawaryjnie.
 5. Parafeo zastrzega sobie prawo do usunięcia konta naruszającego regulamin lub obowiązujące prawo bez podawania przyczyny
 6. Parafeo odpowiada jedynie za szkody rzeczywiste spowodowane z wyłącznej winy Parafeo.
 7. Wsparcie techniczne i pomoc jest dostępna tylko dla Użytkowników, którzy opłacili abonament za bieżący okres oraz dla Użytkowników będących w okresie testowym (30 dni).
 8. Użytkownik oświadcza, że nie będzie kopiować, powielać i wykorzystywać żadnych materiałów znajdujących się na stronach w domenie Parafeo.pl.
 9. Werbalne lub pisemne nadużycie w stosunku do innego Użytkownika lub pracownika Parafeo będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem konta.
 10. Wszystkie materiały jakie Użytkownik udostępnia na swoim koncie Parafeo pozostają jego własnością. Parafeo może w każdym momencie na prośbę Użytkownika usunąć jego konto, co skutkuje usunięciem jego całej zawartości. Parafeo może w każdym momencie na prośbę Użytkownika przenieść w formie elektronicznej jego treści i media na wskazane przez Użytkownika miejsce.
 11. Dodając kolejne materiały (media, treści) na swoje konto Parafeo, Użytkownik wyraża zgodę na ich publikację w internecie, udostępnianie klientom oraz wgląd obsłudze Parafeo w każdym momencie.
 12. Parafeo nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści i media umieszczone na stronie Użytkownika
 13. Awaria lub niedostępność online treści regulaminu nie będzie stanowić zrzeczenia się prawa do jego przestrzegania lub postanowienia.
 14. Regulamin Parafeo to jedyna forma umowy zawarty między Użytkownikiem a Parafeo.
 15. Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu należy przesyłać do obsługi klienta Parafeo przez e-mail pomoc@parafeo.pl

Parafeo – Motywy

 1. Parafeo umożliwia zmianę wyglądu strony Użytkownika poprzez motywy.
 2. Motyw można wybrać na Parafeo.pl, uzupełnić o potrzebne własne treści i media.
 3. W motywach można wykorzystywać wszystkie dostępne moduły na Parafeo.pl
 4. Motyw stworzony za pomocą Parafeo że być wykorzystany tylko na platformie Parafeo.
 5. Po uzupełnieniu motywu o treści i media Użytkownik może dowolnie zmieniać wygląd swojej strony oparty o inne motywy dostępne na Parafeo. Wszystkie treści i media z wcześniejszego motywu zostaną przekopiowane na nowy motyw o nowym wyglądzie.
 6. W przypadku motywu stworzonego za pośrednictwem Parafeo prawa własności intelektualnej pozostają po stronie Parafeo. Jeśli Użytkownik je naruszy Parafeo może dochodzić swoich praw w sądzie.
 7. Pobrany Motyw może zostać wykorzystany tylko do jednej strony na jednego Użytkownika. Można wykorzystać go w kolejnej stronie zakładając nowego Użytkownika i wybierając nowy plan.
 8. Można modyfikować dowolnie pobrany motyw. Parafeo może modyfikować stopkę strony Użytkownika, w przypadkach naruszenia regulaminu lub obowiązującego prawa także całą zawartość motywu.
 9. Jeżeli Użytkownik (lub osoby trzecie działające na polecenie Użytkownika) wprowadzi zmiany w kodzie html motywu, motyw traci gwarancję, a tym samym wsparcie techniczne Parafeo.

Plany Parafeo

 1. Plan Bezpłatny przeznaczony jest dla parafii, które posiadają poniżej 1000 wiernych.
 2. W trakcie rejestracji Użytkownik oświadcza drogą elektroniczną że jego parafia liczy poniżej 1000 wiernych.
 3. Ilość wiernych przy parafii jest weryfikowana w kurii przynależacej do danej parafii.
 4. Plan Premium przeznaczony jest dla każdej parafii a w szczególności dla tych, które posiadają powyżej 1000 wiernych.
 5. Plan Dedykowany przeznaczony jest dla każdej parafii, która chce posiadać stronę bez limitu.
 6. Różnice w planach są dostępne na stronie Parafeo w zakłądce https://parafeo.pl/cennik/

Opłaty

 1. Płatność za Parafeo Użytkownik może dokonać za pośrednictwem e-przelewów oraz karty kredytowej.
 2. Okres abonamentowy Parafeo jest naliczany co 30 lub 365 dni zaczynając od daty założenia konta Parafeo.
 3. Do dokonania płatności wymagane jest uzupełnienie danych właściciela strony. Obowiązkowo jest podanie numeru NIP firmy, instytucji, parafii
 4. Po dokonaniu płatności w panelu zarządzania Parafeo udostępniona zostanie faktura VAT oraz zostanie wysłana na podanego maila przy rejestracji .
 5. Monit o dokonanie płatności wysyłany jest mailowo na adres podany przy zakładaniu konta na 7, 3 oraz 1 dni przed końcem okresu abonamentowego.
 6. Jeżeli dokonasz płatności po okresie 30 dni, abonament zostanie przedłużony licząc od daty końca poprzedniego okresu abonamentowego.
 7. Kwota abonamentu, jest kwotą netto do której należy doliczyć podatek VAT.
 8. Parafeo nie refunduje oraz nie zwraca środków uiszczonych z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Parafeo.
 9. Dane osobowe podane przez Klienta w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez PayLane Sp. z o.o. (Polskie ePłatności), jako instytucje płatnicze pośredniczące w realizacji płatności.

Dane Użytkowników

 1. Parafeo przetwarza dane Użytkownika na podstawie art. 6 ust 1.lit. /b RODO w celu i zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w celach statystycznych. Użytkownik w okresie korzystania jako jeden z elementów umowy o korzystanie z Konta może otrzymywać również komunikaty systemowe (informacje o awariach, zmianie funkcjonowania dotychczasowych lub dodania nowych usług, a także opiekę serwisową) drogą e-mail lub za pośrednictwem telefonu, o ile podał takie dane, w okresie trwania posiadania Konta. Podanie wyżej wymienionych danych jest warunkiem umownym niezbędnym do jej wykonania.
 2. Jednocześnie Parafeo informuje, że:
  1. Administratorem danych udostępnionych przez użytkownika dotyczących w ramach świadczenia jest Grupa ARAV Sp. z o.o. siedzibą w Rzeszowie przy ul. Tadeusza Czackiego 5, NIP: 8133728466.
  2. Dane Użytkownika będę przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów Parafeo i Użytkownika związanych z dostępem do Konta.
  3. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
  4. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Rezygnacja i odstąpienia

 1. Użytkownik może zrezygnować w każdym momencie ze świadczonej usługi Parafeo. Wystarczy, że napisze maila z informacją rezygnacji. Nie rodzi to po stronie Parafeo żadnych zobowiązań, a w szczególności zobowiązania do zwrotu abonamentu za dany miesiąc.
 2. Rezygnacja spowoduje trwałe usunięcie wszystkich danych Użytkownika z serwerów Parafeo.
 3. Rezygnacja z Parafeo nie obciąża Użytkownika opłatami za rezygnację lub kolejny okres abonamentowy.
 4. Parafeo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w usłudze w każdym momencie i bez podawania przyczyny.
 5. W przypadku nie dokonania płatności za kolejny okres abonamentowy, dostęp do panelu zarządzania Użytkownika zostanie zablokowany. Po upływie kolejnych 14 dni dostęp do strony Użytkownika zostanie zablokowany całkowicie.

Reklamacje

 1. Parafeo udostępnia adres poczty elektronicznej pomoc@parafeo.pl służący do przesyłania zapytań i reklamacji.
 2. Reklamacje można wnieść w terminie 7 dni od dnia, w którym Parafeo miało wykonać daną usługę.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty wniesienia reklamacji.
 4. Reklamacja musi w szczególności zawierać przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.
 5. W przypadku niedotrzymania terminów dla wykonania aktów staranności, reklamacja nie będzie uznana.

Zmiany w usłudze i cenniku

 1. Parafeo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku korzystania z usługi poprzedzając to informacją na 14 dni przed planowaną zmianą. Taka informacja zostanie opublikowana na stronie Parafeo.pl oraz w panelu zarządzania Parafeo.
 2. Ceny prezentowane w cenniku nie zależą od zewnętrznych czynników.
 3. Parafeo rezerwuje sobie prawo do zmian w usłudze oraz do rezygnacji z jej świadczenia bez podania powodu.